Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä vaikeuksia sekä kehittää sellaista toimintaa, jolla voidaan vaikuttaa pysyvästi vaikeassa tilanteessa olevan henkilön elämäntilanteen korjaamiseen. Tärkeintä tukihenkilötoiminnassa on asiakkaalle annettava aika. Tukihenkilöt ovat aina myös koko perheen tukena, vaikka työskentely painottuukin asiakkaana olevan lapsen tai nuoren kanssa tehtävään työskentelyyn. Toiminta-ajatuksena on lapsen tai nuoren tulevaisuuden toiveiden ja tarpeiden kartoittaminen yhdessä nuoren kanssa, psykososiaalinen tuki, koulunkäynnin sekä opintojen aloittamisen ja niissä suoriutumisen tukeminen, olla turvallinen aikuinen rinnalla. Tukitoimien tavoitteena on auttaa psykososiaalista tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria selviytymään omassa ympäristössään, tukea perheitä ja heidän arjen sujuvuutta, ennaltaehkäistä syrjäytymistä sekä edistää psyykkistä hyvinvointia jokaisen yksiköllisten tavoitteiden mukaan.

Tarjoamme ammatillista tukihenkilöpalvelua myös eläinavusteisena. Silloin tapaamisissa on mukana työntekijöidenmme omia koiria, joiden on todettu soveltuvan työskentelyyn. Koiran mukana olo auttaa tukisuhteen ja luottamuksen syntymistä tukihenkilön ja asiakkaan välillä. On todettu, että jo pelkkä eläimen, tässä tapauksessa koiran, läsnä ololla on rauhoittava vaikutus. Koiran kautta on helpompi avautua mieltä painavista asioista. Koirasta huolehtimisen kautta opitaan vastuuntuntoa ja itseluottamus kasvaa. Koiran ulkoiluttaminen lisää liikuntaa. 

Perhetyö on pääsääntöisesti ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen palvelua, joka tehdään perheiden kotona. Se on vanhemmuuden tukemista lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa ja perhetyön tarkoituksena on tukea arjen hallintaa ja vanhemmuutta. Perhetyö on asiakkaan ja hänen koko perheensä hyvinvoinnin tukemista, ja on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Perhetyöllä tuetaan vanhemmuutta, ohjataan niin lasten hoidollisissa asioissa kuin myös arjen sujuvuudessa. Sillä vahvistetaan perheen toimintakykyä ja tuetaan vuorovaikutustaitoja sekä sosiaalisen verkoston laajentamista ja ehkäistään syrjäytymistä. Oikea-aikaisella tukemisella on mahdollisuus ehkäistä perheiden ongelmien kasautumista ja tilanteen kriisiytymistä, syrjäytymistä sekä tarvetta erityispalveluihin. Perhetyössä käytetään erilaisia menetelmiä riippuen perheen tarpeista ja tilanteesta. Tärkeintä on avoin keskustelu sekä ratkaisukeskeinen työote.

Henkilökunnallamme on kokemusta maahanmuuttotyöstä, joten palvelua voidaan tarjota myös maahanmuuttotaustaisille perheille, jolloin perhetyöntekijä on tärkeänä osana kotouttamisprosessissa.

Tehostettu perhetyö on tarkoitettu perheille, jotka vaativat erityistä tukea ja ohjausta. Tehostettu perhetyö on pitkäkestoista, intensiivistä ja vahvaa tukea antavat tukimuoto, jolla pyritään tarjoamaan perheelle kokonaisvaltaista ja hoidollista tukea. Perhettä tavataan eri kokoonpanoilla ja lisäksi työskennellään perheen verkostojen, kuten päiväkotien, koulujen ja hoitolaitosten kanssa tiiviissä yhteistyössä. Työ on tavoitteellista ja tavoitteet sovitaan yhdessä perheen, tilaajan sekä perhetyöntekijän kanssa.

Lasten tapaamispalvelut ovat ammattimaisesti järjestettyjä palveluja, joissa tapaamista valvovat lastensuojelun ammattilaiset. 

Valvottu vaihto on takaa lapsen turvallisen siirtymisen vanhemmalta toiselle. Tätä käytetään tilanteissa, joissa lapseen ei kohdistu uhkaa kummankaan vanhemman puolelta, mutta vanhempien välillä on ristiriitoja joiden keskelle lapsi voi pahimmassa tapauksessa joutua.

Kriisityö on pääsääntöisesti lyhytkestoista, suunnitelmallista ja tavoitteellista auttamista kriisitilanteessa. Se voi sisältää asiakastyötä, palveluohjausta, hoivaa sekä asiakkaan kokonaisvaltaista tukemista. Tärkeä osa työskentelyä on kriisitilanteessa olevan asiakkaan tai perheen lähiverkosto. Kriisityö ei ole terapiaa, vaan sen tavoitteena on auttaa ihmistä selviytymään tilanteesta. Työssä pyritään estämään kriisin vaiheisiin takertuminen ja ohjaamaan kriisiin joutunut tarvittaessa saamaan terapeuttista tai muuta jatkohoitoa.

Ammatillinen tukiperhetoiminta on tarkoitettu tukitoimeksi erityistä tukea tarvitseville lapsille. Tukiperhevanhemmista vähintään toisella on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillinen koulutus. Perheille on erillinen valmennus ja vahva tuki toiminnan aikana